Wednesday, August 04, 2010

It's President Obama's Birthday

Happy Birthday, Mr. President.

No comments: